Защо България

Защо България

Макроикономическа и финансовастабилност 

 

 • реален ръст на БВП – 0.9% (2013)
 • инфлация, годишно изменение – 0.4% (2013)
 • ниво на безработица – 11.8% (2013)
 • без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR
 • бюджетен излишък – -1.5% (2013)
 • брутен държавен дълг 18.9% (2013)
 • инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции

 Най-благоприятни данъци в ЕС 

 

 • 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица
 • 10% данък върху личните доходи
 • 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места
 • 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения
 • възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност
 • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)

Работна ръка  

 

  • високо квалифицирана, многоезична работна ръка
  • най-конкурентни нива на работна заплата в Европа
  • 45 000 български студенти в Европа

Най-ниски оперативни разходи в Европа.

Свободно движение на капитали.

Правителствена финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни проекти.

Отличен климат, природа, храна и гостоприемство.

Стимули  

Стимули според Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)

1. Информационно обслужване и съкратени административни срокове

2. Индивидуално административно обслужване

3. Възможност за придобиване без търг на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти – частна държавна или частна общинска собственост

4. Финансова подкрепа за професионално обучение на лица, за нуждите на инвестиционния проект

5. Финансова подкрепа за изграждане на елементи на прилежащата инфраструктура до границите на инвестиционния проект

6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни вноски за новоназначени работници и служители.

ЗНИ предвижда подкрепа на приоритетни инвестиционни проекти, от всички сектори на икономиката, при изпълнени едно или повече от следните изисквания:

-размерът на инвестицията да бъде най-малко три пъти по-голям от минималния за сертифициране на клас А

-да създават заетост в необлагодетелствани райони или във високотехнологични дейности